]> Git — Sourcephile - julm/air-duino.git/shortlog
julm/air-duino.git
2016-05-13 Julien Moutinhofix collect directory creation
2016-05-13 Julien Moutinhoadd RTC support
2015-12-04 Julien Moutinhoadd javascript refresh
2015-11-29 Julien Moutinhoadd MQ9 R0 collect
2015-11-29 Julien Moutinhoadd MQ9 sensor
2015-11-09 Julien Moutinhochange display
2015-11-06 Julien Moutinhoadd SEE_ALSO
2015-11-06 Julien Moutinhoadd systemd and udev config
2015-11-06 Julien Moutinhoadd html5 link
2015-11-03 Julien Moutinhoadd more rules for date ranges
2015-11-02 Julien Moutinhoadd requirements
2015-11-02 Julien Moutinhofix rrd rotation
2015-11-02 Julien Moutinhoharden collect.pl parsing
2015-11-01 Julien Moutinhorename out/ -> view/, harden collect.pl parsing, add...
2015-11-01 Julien Moutinhofix collect.pl when Unkown values, better .png rules...
2015-11-01 Julien Moutinhofix png/$(sensor) (bis)
2015-11-01 Julien Moutinhofix png/$(sensor) rules
2015-10-31 Julien Moutinhoinit