]> Git — Sourcephile - reloto.git/shortlog
reloto.git
2018-12-23 Julien Moutinhomake: fix HLint.hs
2018-08-30 Julien MoutinhoAdd Htirage.Sequence.
2018-02-14 Julien MoutinhoMassage htirage.cabal.
2017-08-14 Julien MoutinhoBump stack resolver to lts-9.0.
2017-08-08 Julien MoutinhoFix tar GNUmakefile target.
2017-08-07 Julien MoutinhoBump version.
2017-08-07 Julien MoutinhoAdd tar GNUmakefile target.
2017-08-04 Julien MoutinhoAdd QuickCheck tests.
2017-07-23 Julien MoutinhoAdd HLint.hs.
2017-07-23 Julien MoutinhoAdd GNUmakefile.
2017-07-23 Julien MoutinhoUse only Integer, add boundary checks, document.
2017-07-22 Julien MoutinhoUse ranking/unranking algorithms.
2017-07-19 Julien Moutinhoinit